De Weg naar Binnen

Nederlands

Er kwam een tijd in mijn leven toen ik niet langer het persoonlijke drama kon opvoeren dat draaide om het thema van schuld en de rol van dader. Door dit drama voelde ik me emotioneel en mentaal gesloopt, en werd ik gedwongen om een tijd vrij te nemen van mijn werk. Mij hart was gebroken en ik deed er bijna een half jaar over om met mijn herstel te beginnen.


Dit was een keerpunt voor mij. Ik ‘werd wakker’ en realiseerde me dat het tijd was om weer de leiding te nemen over mijn leven en te leven op zo’n manier die mij vervulling en vreugde gaf. Dit betekende dat ik de emoties en pijn die ik ervoer erkende en luisterde naar wat ze mij vertelden over mezelf en mijn diepste verlangens. Hierdoor handelde ik vanuit mijn eigen impulsen in plaats van die van mijn omgeving. Terugkijkend, besef ik dat ik de Weg naar Binnen aan het volgen was.


Mijn ervaring is dat we op zeer jonge leeftijd gevormd worden door onze ervaringen, vooral liefdeloze ervaringen. Deze ervaringen hebben een enorme invloed. Ze doen ons pijn, prenten overtuigingen in en moedigen ons aan om onbewust overlevingsstrategieën te bedenken. Dit maakt dat we ons op dezelfde manier gedragen en op dezelfde manier reageren als in onze vroege kindertijd toen we voor het eerste deze liefdeloze ervaringen hadden. Hierdoor blijven we steeds weer dezelfde situaties en dezelfde mensen aantrekken in ons leven, en ervaren we herhaaldelijk meer pijn en liefdeloosheid.


Het is pas als we er bewust voor kiezen om onze gedachten, gevoelens en daden te veranderen dat we onszelf beginnen te helen. Dit is onze eerste stap op de Weg naar Binnen. Het houdt in dat we de pijn die we in ons leven hebben opgebouwd erkennen en er doorheen gaan om het los te laten en vervolgens vrijheid en vreugde te creëren. Telkens als we dit doen, zetten we een volgende stap naar de ervaring dat we liefde zijn en het besef dat we allemaal de Weg van de Liefde volgen.

Lotus - The Way Inside Love Is What We AreThe Way Inside

English

There came a time in my life, when I was no longer able to stage the personal drama that centred around the theme of guilt and the role of perpetrator. This drama had left me feeling emotionally and mentally depleted, and forced me to take some time off work. My heart was broken and it took me almost half a year to start recovering.


This was a turning point for me. I ‘woke up’ and realized that it was time for me to lead my own life and live in a way that provided me with fulfilment and joy. This meant acknowledging the emotions and pain that I experienced and listening to what they were telling me about myself and my deepest desires. Because of this, I acted upon my own impulses instead of those coming from my surroundings. In hindsight, I realize that I was following the Way Inside.


My experience is that we are formed at a very young age by our experiences, especially loveless ones. These experiences have such a tremendous impact. They inflict pain, instil beliefs and encourage us to subconsciously devise survival strategies. This causes us to keep acting and reacting in exactly the same way as we did in our early childhood when we first had these loveless experiences. Because of this, we keep attracting the same situations and the same people into our lives over and over again, and repeatedly experience more pain and lovelessness.


It is not until we consciously choose to change our thoughts, feelings and actions, that we start to heal ourselves. This is our first step on the Way Inside. It involves acknowledging and going through the pain that we have built up during our lives, releasing it and subsequently creating freedom and joy. Every time we do this, we take a further step to experiencing that we are love and realizing that we are all following the Way of Love.