Boek en muziek

Nederlands

“Door jezelf te helen, zal je de weg terugvinden naar de Weg van de Liefde en een verandering in jezelf teweegbrengen. Doordat alles met elkaar is verbonden, heeft alles invloed op elkaar. Jullie ogenschijnlijk kleine veranderingen aan jullie zelf beïnvloeden de wereld om jullie heen en kunnen zelfs leiden tot veranderingen met vergaande gevolgen.”

Zijn we werkelijk in staat om de wereld te helen door onszelf te helen? Wim Beunderman gelooft van wel. In dit boek biedt hij zijn antwoord op deze vraag door zijn reis op de Weg naar Binnen tot nu toe te beschrijven. Volgens hem, houdt het volgen van de Weg naar Binnen in dat je bewust je gedachten, gevoelens en daden verandert, teneinde jezelf te helen en om vreugde te creëren. Het is de eerste stap naar de ervaring dat je liefde bent en naar het besef dat we allemaal de Weg van de Liefde volgen.


Bestel boek en muziek

Je kan het Liefde Is Wat We Zijn boek en ebook alsook mijn broer Aart Beunderman's bijbehorende muziek van de lezing bestellen in de webwinkel van de uitgeverij.Boek - Book

Love Is What We Are Book


Muziek - Music

Global Soul

Book and Music

English

“By healing yourself, you will find your way back to the Way of Love and create change within yourself. Because everything is connected, everything affects everything else. Your seemingly minor changes to yourself affect the world around you and can even lead to great changes with far-reaching consequences.”

Are we truly capable of healing the world by healing ourselves? Wim Beunderman believes so. In this book he provides his answer to this question by describing his journey up until now on the Way Inside. According to him, following the Way Inside involves consciously changing your thoughts, feelings and actions, in order to heal yourself and create joy. It is the first step to experiencing that you are love and to realizing that we are all following the Way of Love.


Order Book and Music

You can purchase the Love Is What We Are book and ebook as well as my brother Aart Beunderman's accompanying music from the seminar in the publisher's webshop.